ࡱ> E !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDFGHRoot Entry FPw=\I SummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8 WordDocumentg*gh0*gb^0Nݏl*gYt ~vN~v>g*g[0*gbcv kg6R[bnUS fnRnS nxOf Ns 0~vN $Ns 0R100%0RtqSSTЏflQ{ve%Ne0gRkSf[TSЏLS>e%Ne0 V0%NYqSSTЏfNݏl0hQbhtqSSTЏfLA~~ fnx͑p{ck v^(W͑pMO0ؚlQ6e9SzgbRgblp (WRRgbLg[qSSTЏf[Lfhg SsЏfX[(WΘi`bNݏl>g*gYtv N_s:Wte9ebߍ*Yt[kT>eL Ss>g*gh0*gb^b|~]lvqSSTf NSLvv N_OlcbYu:gRf0SsfX[(WݏSqSiSf[T[hQ{tĉ[ЏqSiSf[T qSSlQqQ[hQvL:N Onc 0Rl 0,{133agĉ[N qSi~vj vzvsQ#NNvRN#N0͑p{ckTgbRgblpnUSN6g^MR NbwSN{@\0 N0%NqSSTNEe#Nvz0mSqSiSf[TЏfNNEe N__[S_NNLOSFUYt s:WRg[kT%Ne0gRkSf[TSЏLS>e%Ne0 N0N%NgYqSSTfNݏlL:N0T0WhQbhtя3t^qSSTЏfLA~vk b_b͑p{ckT~ v^zgbRp [qSiSf[TЏf[L"f_g0͑p{ck0~TgbRpnUSN6g^MR NbSN{@\0[fX[(WΘi`TݏlL:N*gYtvN_s:Wte9ebYt[kT>eL Ss>g*gYt0*gh0*gb^b|~]lvqSSTЏf NSLvv N_OlcbYu:gRf0(WqSSTV:SI{ЏfLƖ-Nv:SWR[qSSTЏfN(uS N(uS[sƉvchQv0[gvqSiTЏfvNݏlL:NN_[Lvg*gh0>g*gb^0Nݏl*gYt ~vN~v>g*g[0*gbcv 6R[bnUS fnRnS nxOf Ns 0~vN $Ns 0R100%0kg_U\N!k:gRf{vOo`TqSSTЏD(Oo` N9SMfvnt]\O *gS_qSSTЏD(vN_\fO(u'`(Sf:Nnf'Џ0[ $NY fPN7h^z=[Θi` n ]\O:g6R0 N0%Ng^l9eň0^lЏqSiSf[TL:N0MTNЏ0^:Wv{I{N%Nv{qSSTЏsvݏlrjL:N0Q/fO(u^l9eň*OňPSOЏqSST bYXb*gOlS_qSi'irSЏSvONbЏqSSTv bЏqSSTfX[(W^l9eňݏlL:Nv N_yNNЏb^:Wv{YZ`%N͑gbrjv Onc 0Rl 0,{125ag0,{225agĉ[ N ^l6R 0pNVS0Џ0PX[qSiirTj ^l~%j I{vzON#NTvsQ#NNXTvRN#N0 kQ0[eg%NSvЏON~T`닪ce06g^MR nfM[qSSTЏONۏLN!kƖ-N[hQ[ OYe0NTQONЏfSu"N_c1YbNXTS$OSNNEev sS[ON@b gNNNXTۏLN!kN[hQf:yYe f:yYee N_\NN)Y0N*Nc[^Qޏ~Su$N!kNNEevbNw{kNNNEev ONƖ-N[hQf:yYef[`Ne N\NNhT Yef[`NgybkNNNXTSNЏ;mR0ONЏfSuNݏlL:N5!kN N ~ON#NTR{[hQv#N0ݏlL:NpeǏONfpeϑv #bONۏL\PNte ~~NNNXTf[`Nl_lĉ e N\N N)Y X:_l_aƋT[hQaƋ v^[ONۏLfIQ0 Ym_lwlQ[S N0N0t^mQg e Ym_lwlQ[SsQN~~_U\qSiSf[T SЏΘi`Ɩ-NtelLRvw _Bla?z T^0S^0:S lQ[@\ :Nm;R8TS 6.13 G15lwmؚ)n\kiPfrpNEeYe hQRnxObwqSiSf[TSЏ[hQ 9hnc 0Ym_lwqSiSf[TSЏ[hQNytelcGSeHh 0ThQwqSiSf[TЏ[hQNytel]\O5uƉ5u݋Or sQ[hQwlQ[:gsQ~~_U\:Ng3*NgvqSiSf[TSЏΘi`Ɩ-NtelLR0wQSOceTBlY N N0hQbcgltSΘi`0T0Wcxd2017t^NegSuǏfONEeNWf~JS_\NN,e0gRkSf[TSЏLS>e%Ne0 N0N%NgYqSSTfNݏlL:N0T0WhQbhtя3t^qSSTЏfLA~vk b_b͑p{ckT~ v^zgbRp [qSiSf[TЏf[L"f_g0͑p{ck0~TgbRpnUSN6g^MR NbSN{@\0[fX[(WΘi`TݏlL:N*gYtvN_s:Wte9ebYt[kT>eL Ss>g*gYt0*gh0*gb^b|~]lvqSSTЏf NSLvv N_OlcbYu:gRf0(WqSSTV:SI{ЏfLƖ-Nv:SWR[qSSTЏfN(uS N(uS[sƉvchQv0[gvqSiTЏfvNݏlL:NN_[Lvg*gh0>g*gb^0Nݏl*gYt ~vN~v>g*g[0*gbcv 6R[bnUS fnRnS nxOf Ns 0~vN $Ns 0R100%0kg_U\N!k:gRf{vOo`TqSSTЏD(Oo` N9SMfvnt]\O *gS_qSSTЏD(vN_\fO(u'`(Sf:Nnf'Џ0[ $NY fPN7h^z=[Θi` n ]\O:g6R0 N0%Ng^l9eň0^lЏqSiSf[TL:N0MTNЏ0^:Wv{I{N%Nv{qSSTЏsvݏlrjL:N0Q/fO(u^l9eň*OňPSOЏqSST bYXb*gOlS_qSi'irSЏSvONbЏqSSTv bЏqSSTfX[(W^l9eňݏlL:Nv N_yNNЏb^:Wv{YZ`%N͑gbrjv Onc 0Rl 0,{125ag0,{225agĉ[ N ^l6R 0pNVS0Џ0PX[qSiirTj ^l~%j I{vzON#NTvsQ#NNXTvRN#N0 kQ0[eg%NSvЏON~T`닪ce06g^MR nfM[qSSTЏONۏLN!kƖ-N[hQ[ OYe0NTQONЏfSu"N_c1YbNXTS$OSNNEev sS[ON@b gNNNXTۏLN!kN[hQf:yYe f:yYee N_\NN)Y0N*Nc[^Qޏ~Su$N!kNNEevbNw{kNNNEev ONƖ-N[hQf:yYef[`Ne N\NNhT Yef[`NgybkNNNXTSNЏ;mR0ONЏfSuNݏlL:N5!kN N ~ON#NTR{[hQv#N0ݏlL:NpeǏONfpeϑv #bONۏL\PNte ~~NNNXTf[`Nl_lĉ e N\N N)Y X:_l_aƋT[hQaƋ v^[ONۏLfIQ0 Ym_lwlQ[S N0N0t^mQg e $&FHRTvxƵq`O>+$CJ OJPJQJo(^JHhG CJ OJPJQJo(HhG CJ OJPJQJo(HhG CJ,OJPJQJo(HhG CJ,OJPJQJo(HhG CJ,OJPJQJo(HhG CJ,OJPJQJo(HhG CJ,OJPJQJo(HhG CJ,OJPJQJo(HhG-CJ,OJPJQJo(HhGcHdhWG CJ,OJPJQJo(HhG CJ,OJPJQJo(HhG ȷxgP?. CJ OJPJQJo(HhG CJ OJPJQJo(HhG-CJ OJPJQJo(HhGcHdhZG CJ OJPJQJo(HhG-CJ OJPJQJo(HhGcHdhYG CJ OJPJQJo(HhG-CJ OJPJQJo(HhGcHdhYG CJ OJPJQJo(HhG$CJ OJPJQJo(^JHhG CJ OJPJQJo(HhG$CJ OJPJQJo(^JHhG tcN=((CJ OJPJQJo(nHtHHhG CJ OJPJQJo(HhG(CJ OJPJQJo(nHtHHhG CJ OJPJQJo(HhG(CJ OJPJQJo(nHtHHhG CJ OJPJQJo(HhG(CJ OJPJQJo(nHtHHhG CJ OJPJQJo(HhG$CJ OJPJQJo(^JHhG1CJ OJPJQJo(^JHhGcHdhSG$CJ OJPJQJo(^JHhG ȳ~mXG4!$CJ OJPJQJo(^JHhG$CJ OJPJQJo(^JHhG CJ OJPJQJo(HhG(CJ OJPJQJo(nHtHHhG CJ OJPJQJo(HhG$CJ OJPJQJo(^JHhG CJ OJPJQJo(HhG CJ OJPJQJo(HhG(CJ OJPJQJo(nHtHHhG CJ OJPJQJo(HhG(CJ OJPJQJo(nHtHHhG CJ OJPJQJo(HhG HJjʹ~mXG2! CJ OJPJQJo(HhG(CJ OJPJQJo(nHtHHhG CJ OJPJQJo(HhG(CJ OJPJQJo(nHtHHhG CJ OJPJQJo(HhG(CJ OJPJQJo(nHtHHhG CJ OJPJQJo(HhG(CJ OJPJQJo(nHtHHhG CJ OJPJQJo(HhG$CJ OJPJQJo(^JHhG CJ OJPJQJo(HhG CJ OJPJQJo(HhG `b~ij|iXF3$CJ OJPJQJo(^JHhG#CJ OJPJQJo( *HhG CJ OJPJQJo(HhG$CJ OJPJQJo(^JHhG CJ OJPJQJo(HhG CJ OJPJQJo(HhG(CJ OJPJQJo(nHtHHhG CJ OJPJQJo(HhG(CJ OJPJQJo(nHtHHhG CJ OJPJQJo(HhG(CJ OJPJQJo(nHtHHhG ɮvY>#5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJHhG8B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ *HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJHhG8B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ *HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG`bfntFHTZӸ{jY>=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG CJ OJPJQJo(HhG CJ OJPJQJo(HhG$CJ OJPJQJo(^JHhG,CJ OJPJQJo(^JnHtHHhG$CJ OJPJQJo(^JHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG CJ OJPJQJo(HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG Z^fp§mR35B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGBB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGcHdhSG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG *,@DJvӸ{`E&=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGBB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGcHdhTG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG CJ OJPJQJo(HhGŪpQ6=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG*,bdŪpQ6=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG *.PRTVŪpU:5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG=B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHHhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGVbd,.ɮybK4-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'-CJ,OJPJQJo(HhGcHdh8'-CJ,OJPJQJo(HhGcHdh8'-CJ,OJPJQJo(HhGcHdh8'-CJ,OJPJQJo(HhGcHdh8' HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG5B*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhG .0JLz|̲kT=$1CJ OJPJQJo(^JHhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'1CJ OJPJQJo(^JHhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'3CJ OJPJQJo(5\HhGcHdh8'7CJ OJPJQJo(^J5\HhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8' XZ~!!"##$#ѸoXA(1CJ OJPJQJo(^JHhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'1CJ OJPJQJo(^JHhGcHdh8'0CJ OJPJQJo( *HhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'1CJ OJPJQJo(^JHhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8' $#% %4%&&&V(X(ѸhF$BB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGcHdh8'BB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGcHdh8'BB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'1CJ OJPJQJo(^JHhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'-CJ OJPJQJo(HhGcHdh8'X(~(*****ݻwU3BB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGcHdh8'BB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGcHdh8'BB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGcHdh8'BB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGcHdh8'BB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGcHdh8'BB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGcHdh8'*********+ȩkL-=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG=CJ,OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG=CJ,OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG=CJ,OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG=CJ,OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG HhGHhGcHdh8'BB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ HhGcHdh8'*+,+.+H+J+x,z,,{\=ACJ OJPJQJo(^JmH sH nHtHHh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhGCCJ OJPJQJo(5mH sH nHtH\Hh'cHdhGGCJ OJPJQJo(^J5mH sH nHtH\Hh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG,--.V/X/|/1bA"=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhGACJ OJPJQJo(^JmH sH nHtHHh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhGACJ OJPJQJo(^JmH sH nHtHHh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG11223"3&3L4޽^;@CJ OJPJQJo( *mH sH nHtHHh'cHdhGDCJ OJPJQJo(^J *mH sH nHtHHh'cHdhGACJ OJPJQJo(^JmH sH nHtHHh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhGACJ OJPJQJo(^JmH sH nHtHHh'cHdhG@CJ OJPJQJo( *mH sH nHtHHh'cHdhGL45525666b8RB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHHh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhGACJ OJPJQJo(^JmH sH nHtHHh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG=CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh'cHdhG6T8V8|89:իW,UB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ *mH sH nHtHHh'cHdhGRB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHHh'cHdhGRB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHHh'cHdhGRB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHHh'cHdhGRB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHHh'cHdhG:::::::::ԪV, Hh'Hh'cHdhGRB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHHh'cHdhGRB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHHh'cHdhGRB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHHh'cHdhGRB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHHh'cHdhGUB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ *mH sH nHtHHh'cHdhG::: Hh'&HTx JbbH,R``WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD``da$$da$$da$$da$$RTVd.0L|Z!# %&X(`WD`WD`WD`WD`WD`WD``a$$a$$WD`WD ` `X(*******,+.+J+z,-X/ & FWD` & FWD` & F` & F & F & F & Fa$$VD^WD`UD] & Fa$$VD^WD`UD]WD`WD``` X/1356V8:::::::::: 9r 9r  9r 9r & FWD` & FWD` & F` & F` & F` & FWD` & FWD` & FWD` & FWD`::: 0. A!#"$%S2P0p18ZV.$#X(**+,1L46::: !"#$%&'()*+,-./01234567RX(X/::89:;<^ G.[x @Times New Roman-([SO7D eck\h[{SO; N[_GB23125SymbolA wiSO_GB2312wiSO3$ .[x @Arial- |8wiSO- |8ўSO?4 .Cx @Courier New;Wingdings7$*{$ Calibri Normal.dotmYm_lwlQ[SsQN_U\qSiSf[TUOxS*m.SQR Qh*gG!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[)?'*2^z `0(  UnknownUOxS*m.SQR*mp@